การจัดการอสังหาริมทรัพย์
การบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์บริการการจัดการทรัพย์สิน

เป็นบริการสำหรับเจ้าของซึ่งไม่ได้อยู่อาศัยในประเทศไทยและต้องการความสะดวกสบายในการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีบริการดูแลจัดการอสังหาริมทรัพย์ของท่านอย่างมืออาชีพ

บริการการจัดการทรัพย์สิน มีรายละเอียดดังนี้

  1. จัดเตรียมเอกสารการทำสัญญาเช่าและเตรียมความพร้อมของสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนที่ผู้เช่าจะย้ายเข้า
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เช่าชำระค่าเช่าตรงเวลา หากไม่ได้รับชำระค่าเช่า บริษัทฯ จะแจ้งเตือนผู้เช่าครั้งแรกทางวาจา และออกจดหมายทวงถามเพิ่มเติม
  3. ให้ความช่วยเหลือในส่วนบำรุงรักษาและงานซ่อมเมื่อมีความจำเป็น บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของทราบล่วงหน้าหากทรัพย์สินมีการชำรุดหรือต้องการการซ่อมบำรุง พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนดำเนินการซ่อม หลังเสร็จงานทางเราจะแนบหลักฐานการชำระเงินจากผู้รับเหมาให้เจ้าของทราบทุกครั้ง
  4. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นี้
  5. กำกับดูแลทรัพย์สิน และ อำนวยความสะดวกประสานงานธุรกรรมระหว่างเจ้าของและผู้เช่า
  6. ส่งรายงานสรุปรายรับรายจ่ายให้เจ้าของทุกไตรมาส
  7. ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า รวมถึงตรวจสอบความเสียหาย การชำรุดของเฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินภายใน จัดการดูแลเรื่องการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด (เคเบิลทีวี, อินเตอร์เน็ต, น้ำ, ไฟฟ้า)
  8. หาผู้เช่าใหม่ เมื่อสัญญาหมดอายุหรือผู้เช่าเดิมย้ายออก
  9. ทางบริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 10% ของค่าเช่า