ผู้ขาย / ผู้ให้เช่า
บริการสําหรับ

ผู้ขาย / ผู้ให้เช่า

ติดต่อเรา

งานบริการสำหรับ ผู้ขาย / ผู้ให้เช่า

 1. ทำการตลาดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ :
  1. จัดทำโฆษณาให้ตามสื่อโฆษณาต่างๆที่เหมาะสม
  2. นำเสนอต่อฐานลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีมากกว่า 50,000 ราย
 2. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินราคาทรัพย์สิน
 3. นำเสนอทรัพย์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพาชมสถานที่
 4. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า สัญญาจอง เป็นต้น
 5. คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงาน ที่ดิน โดยแจ้งเป็นเอกสารให้ทราบล่วงหน้า
 6. ดูแลและประสานงาน การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จนเสร็จสิ้น ณ สำนักงานที่ดิน
 7. ดำเนินการโอนสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์

ค่าธรรมเนียมบริการ:

 1. กรณีขาย
  1. กรุงเทพฯและปริมณฑล คิดค่านายหน้าร้อยละ 3 (สาม) ของราคา ซื้อขาย
  2. ต่างจังหวัด คิดค่านายหน้าร้อยละ 5-7 (ห้าถึงเจ็ด) ของราคาซื้อขาย
 2. กรณี เช่า คิดค่านายหน้า เท่ากับ ค่าเช่า 1 (หนึ่ง) เดือน ต่อสัญญาเช่า 1 ปี
 3. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าโฆษณา, ค่าดำเนินงานการตลาด และค่าใช้จ่ายการพาลูกค้าชมทรัพย์