ผู้ซื้อ / ผู้เช่า
บริการสําหรับ

ผู้ซื้อ / ผู้เช่า

ติดต่อเรา

งานบริการสำหรับ ผู้ซื้อ / ผู้เช่า

 1. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ชัดเจน
 2. แนะนำอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า
 3. จัดทำรายการทรัพย์พร้อมรายละเอียดและรูปภาพก่อนเข้าชม เพื่อให้พิจารณาก่อน
 4. พาลูกค้าชมสถานที่ พร้อมให้ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสถานที่สำคัญใกล้เคียง อาทิ โรงเรียน ซุปเปอร์มาเก็ต และอื่นๆ (ถ้ามี)
 5. จัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า สัญญาจอง หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ
 6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และจัดหาธนาคารให้ รวมถึงประเมิน ความเป็นไปได้เบื้องต้น
 7. กรณี ผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ, เจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาและดำเนินการขอเอกสาร
  “หนังสือรับรองการโอนเงินจากต่างประเทศ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์” จนกระทั่งมีการจด ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมให้ข้อมูลเรื่องการขอสินเชื่อ หากเข้าเงื่อนไข
 8. ดูแลและประสานงานด้านการซื้อขาย เรื่องการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จนเสร็จสิ้น ณ สำนักงานที่ดิน, จัดการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ด้านสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
 9. ดูแลและประสานงานด้านการเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า เรื่องการซ่อมแซม, การบริการ Internet , Cable TV, งานบริการอื่นๆ (ถ้ามี)